Ik heb een kat of hond gevonden. Wat moet ik doen ?

Honden: Altijd eerst politie contacteren. We mogen pas een hond gaan ophalen na een politieoproep.

Katten: Ga naar een dierenarts of breng het dier na telefonisch contact naar het asiel om te controleren of het dier gechipt is. Dit gebeurt gratis.

Alle binnengebrachte dieren blijven 15 dagen in het asiel/opvanggezin zodat de eigenaar deze terug kan ophalen. Gebeurt dit niet binnen die termijn, dan wordt het dier vrijgegeven voor adoptie.

Wetgeving ivm gevonden dieren

Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der
dieren

Art. 9.
§ 1. Ieder persoon die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, is verplicht dit binnen de vier dagen toe te vertrouwen aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier heeft opgevangen of dat van zijn woonplaats.
Het gemeentebestuur vertrouwt het dier zonder verwijl en naargelang
van het geval, toe aan een persoon die het een behoorlijke verzorging en huisvesting verzekert, aan een dierenasiel of dierentuin. (3) Het gemeentebestuur kan een dierenasiel aanwijzen, waaraan de dieren rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd door hen die ze hebben opgevangen. Aan de in het eerste lid gestelde verplichting is voldaan wanneer het dier aan een door het gemeentebestuur aangewezen dierenasiel wordt toevertrouwd. Dat asiel stelt onmiddellijk het gemeentebestuur in kennis van de ontvangst van het dier.
§ 2. Het dier toevertrouwd aan een dierenasiel of dierentuin moet ten
minste vijftien dagen na de besteding ter beschikking van de eigenaar worden gehouden. (3) Indien het dier door het gemeentebestuur of door het asiel toevertrouwd of afgestaan wordt aan een persoon, moet deze er zich toe verbinden het ten minste vijfenveertig dagen, te rekenen vanaf het ogenblik dat het aan het gemeentebestuur werd toevertrouwd, ter beschikking te houden van zijn vroegere eigenaar.
De in het tweede lid bedoelde termijn bedraagt vijftien dagen als het
gaat om een hond. (9) Na het verstrijken van die termijnen wordt de houder er van rechtswege eigenaar van.
De eigenaar van een zwervend, verloren of achtergelaten dier is
vergoeding verschuldigd voor de opname, de verzorgings- en de
hoedekosten ongeacht of de eigenaar het dier al of niet terugeist. De
kosten worden teruggevorderd door het dierenasiel bedoeld in artikel
9, § 1, derde lid. Als het dier door de gemeente geplaatst werd bij
een persoon, in een dierentuin of een ander asiel dan dat of die
bedoeld in artikel 9, § 1, derde lid, dan zullen de kosten voor hun
rekening worden teruggevorderd door het gemeentebestuur. (3)